Partner organisations over the past five years:

  • Gramonnati Sansthan, Mahoba, Uttar Pradesh
  • Lok Swarajya Sangh, Parwalpur, Bihar
  • Manthan Sanstha, Kotri, Rajasthan
  • Prayatna Sansthan, Solawata, Rajasthan
  • Samaj Kalyan Mandal, Kaliyachak, Bihar
  • Seva Mandal, Bhawani Bigha, Bihar